تنظیم سرور دستگاه

مدل دستگاه خود را انتخاب و شماره سیم کارت دستگاه را وارد کنید

قبل از ارسال درخواست از روشن بودن ردیاب و موجودی شارژ ریالی سیم کارت ردیاب اطمینان حاصل فرمایید.